Помогите- Где же Бог?

Помогите- Где же Бог?

Я разочарованный, грустный, разгневанный. Войны, люди вынуждены становиться беженцами, голод, неизлечимые болезни, повсюду смерть, разрушения. Эксплуатация природы, расточительное использование ресурсов, баснословные прибыли за счёт бедных. (1) Если „Господь Бог“ всесилен и во власти изменить всё это, то почему Он не вмешивается? Где Он? Небо - пусто? Существует ли Бог вообще?

У Вас идеальные взаимоотношения с Богом?

Бог даёт нам солнечный свет, дождь, посев и обильный урожай - и Вы пользуeтесь этим. А где Ваша благодарность? (2) Вы знаете заповеди Бога. (3) Вы действительно соблюдаете их? Вы ни о ком не сплетничаете, никого не убиваете, никого не обманываете, не воруете, не прелюбодействуете, Вы почитаете Ваших родителей, не желаете себе ни отпуска, ни машины, ни дома, ни партнера Вашего ближнего? Вам совершенно не знакомы зависть, ссоры или греховные мысли? Вы делаете всё возможное для того, чтобы снять с других нужду, страх и отчаяние? (4) Вы живёте по воле Всемогущего, как Иисус - абсолютно безгрешно?

Бог вмешивается!

Бог не оставит ни одного детоубийцу, но и ни одного обманщика на самопроизвол.

Бог – праведен и Его гнев придёт. (5) Кто не такой, как Иисус Христос, тот виновный.

Бог – судья над Вами и Вашей вечностью. Религия, пожертвования и добрые дела не могут уравновесить это. Как написано: «Нет праведного ни одного» (Библия, Послание к Римлянам, 3. глава, 10. стих). С непрощённой виной Вы не сможете избежать Его гнева и вечной погибели. (6)

Какая милость, что Бог ещё ждёт со Своим Судом. (7) Без Иисуса этот Суд постигнет Вас.

Почему пришёл Иисус Христос?

Для того ли, чтобы прекратить войну, бедствие, болезни? Его главной целью была победа над источником греха, т.е. над дьяволом.Он призывает Вас к обращению! Он сказал: «Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию».(Евангелие от Луки, 5. глава, 32. стих – Прочитайте эту историю из Библии полностью - здесь)

Спаситель – Иисус Христос – умер на кресте!

«Он пришёл, ... чтобы служить и отдать душу Свою для искупления многих». (Евангелие от Марка, 10. глава, 45. стих.) Бог принял плоть и кровь человека для того, чтобы послужить. Главной целью Его служения было то, что Он, став Человеком, умер на кресте за многих людей. Своей жизнью Иисус Христос заплатил Богу штраф за грехи людей. Так сильно Он любит Вас!

Вы нуждаетесь в Иисусе, как в Вашем заместителе, как в Вашем Спасителе. Вы не должны навечно попасть в погибель.

Осмелитесь на «первый шаг»

Бог любит Вас, Он идёт Вам навстречу! Он хочет освободить Вас от Ваших грехов, спасти Вас и наполнить Вас Своей радостью и Своим миром. Мы просим Вас: «Ответьте сегодня на любовь Бога!» Найдите себе спокойное место и помолитесь Ему. (8) Признайтесь Богу во всех ваших многочисленных грехах, попросите Его о милости и тогда Он простит Вас. (9-10)

Без признания и покаяния Бог не прощает. (11) Верьте, что Господь Иисус является Вашим Спасителем, что Он умер за Вас. (12) Тогда Вы будете относиться к тем «многим», которые спасены. Только тогда Иисус Христос придёт в Вашу жизнь, и этим Вы сделаете первый шаг для окончания нужды в этом мире.

2. Timoteovi 3, 1-5
Toto pak věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej.

2. Mojžíšova 20, desatero přikázání
- Já Hospodin jsem tvůj Bůh, nebudeš míti jiné Bohy vedle mne.
- Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo.
- Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil.
- Cti svého otce a svou matku
- Nebudeš vraždit!
- Nebudeš cizoložit!
- Nebudeš krást!
- Nebudeš vydávat proti bližnímu svému falešné svědectví!
- Nebudeš dychtit po domě svého bližního!
- Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Římanům 1, 21
Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě.

List Jakubův 4, 17
Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích.

Zjevení 20, 11-15
A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. A moře vydalo mrtvé, kkteří v něm byli, i smrt a hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli,
a každý byl souzen podle svých skutků. A smrt a hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.

Římanům 2, 2-16
Víme, že Boží soud je podle pravdy proti těm, kdo dělají takové věci. Máš za to, člověče, který soudíš ty, kdo takové věci dělají, a sám činíž totéž, že unikneš Božímu soudu? Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a trpělivosti, a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání? Svou tvrdostí a nekajícným srdcem si shromažďuješ hněv ke dni hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu. On odplatí každému podle jeho skutků. Těm, kteří s vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, čest
a neporušitelnost, dá věčný život. Avšak těm, kteří jsou sobečtí a neposlouchají pravdu, nýbrž poslouchají nepravost, odplatí hněvem a zuřivostí. Soužení a úzkost padne na duši každého člověka, jenž působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka; avšak sláva, čest a pokoj připadne každému, kdo činí dobro, předně Židovi, a také Řekovi. U Boha není přijímání osob. Ti, kdo bez zákona zhřešili, bez zákona také zahynou; a ti, kdo zhřešili pod zákonem, skrze zákon budou souzeni. Neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní. Když totiž pohané, kteří nemají zákon, přirozeným způsobem činí to, co zákon požaduje, pak jsou sami sobě zákonem, ač zákon nemají. Ukazují, že mají dílo zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obviňují nebo také obhajují, v den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je skryto v lidech.

1 .Timoteovi 2, 4
Který chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy.

Matouš 6, 6
Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který jje v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odpolatí zjevně.

1.Jana 1, 9
Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě.

Lukáš 18, 13
….Bože, projev milost, mně hříšnému.

Žalm 32, 5
Pak jsem ti svůj hřích oznámil, svou vinu jsem neukryl. Řekl jsem: vyznám na sebe svá přestoupení Hospodinu. A tys sňal vinu mého hříchu.

Skutky apoštolů 16, 31
Uvěř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn ty i dům tvůj.

Contact | Read the Bible | Stop! Please read more. | Good-Seed.org | gbv-dillenburg.de