Persisch (زبان فارسی) / Fārsī (فارسی) / Darī (درى)

from death to life

خواندن روزانه:

اما خلاصه این است، هرکه با بخیلی هم درو کند و هر که با برکت کارد، با برکت نیز درو کند! در مزرعه پدرم زمینی وجود  دارد که خودش بذرها را با دست کاشته است. او ابتکار خاصی برای این کار به خرج داده بود. گونی از پارچه کتانی تهیه کرده بود که شبیه به کیسه شکم کانگارو بود. پس دانه ها را در این گونی پرکرده و برای کاشتن آنها به مزرعه رفته بود. او ...

گوش دادن به کتاب مقدس:

خواندن: