Persisch (زبان فارسی) / Fārsī (فارسی) / Darī (درى)

from death to life

خواندن روزانه:

  کتاب مکاشفه دید عظیمی به ما می دهد. برۀ خدا ما را از چشمه ای به چشمۀ دیگر و همیشه به سمــت محبـــت عمیـــق تر خـداونــــد هدایـــت می کند(مكاشفه 7: 17). مسیح قبل از مصلوب شدن در بالاخانه دعای کوتاهی کرد:«و اسم تو را به ایشان شناسانیدم و خواهم شناسانید تا آن محبتی که به من نموده ای در ایشان باشد و من نیز در ایشان باشم.»(یوحنا 17: ...

گوش دادن به کتاب مقدس:

خواندن: