Persisch (زبان فارسی) / Fārsī (فارسی) / Darī (درى)

from death to life

خواندن روزانه:

در مدرسه ای در اروپا،  هر ساله مسابقات پاتیناژ یا سُر خوردن بر سطح یخ برگذار می شد؛ اما عجیب آن بود که برای چند سال مداوم، پسر بچه تحیف و لاغر اندامی برنده جایزه نفیس مسابقات می شد. این قضیه باعث شده بود که سؤالی در ذهن همگان پیش آید و آن این که چطور این پسر بچه با وجود ضعف بدنی برای چند سال قهرمانی را از آن خود نموده بود. پسر بچه در پ...

گوش دادن به کتاب مقدس:

خواندن: