Persisch (زبان فارسی) / Fārsī (فارسی) / Darī (درى)

from death to life

خواندن روزانه:

در معاملات و مراودات اقتصادی ، بازار ، خرید و فروش، نقل و انقال پول بوسیله چک هم در غرب و نیز در شرق جهان رونق خاصی به خود گرفته است. معمولاً حد اکثر برابر با اعتباری مالی که در حساب بانکی وجود دارد شخص می تواند چکی را صادر نماید و چک صادر شده همان اعتبار پول موجود در حساب بانکی را دارد. اما در کشور ما علاوه بر وجه مالی عاملی دیگری نیز ...

گوش دادن به کتاب مقدس:

خواندن: