Persisch (زبان فارسی) / Fārsī (فارسی) / Darī (درى)

from death to life

خواندن روزانه:

  روزنامه ها از فرار چند زندانی از ندامتگاهشان خبر داده بودند. آنها مسلح و بسيار خطرناک بودند. سخنگوی نيروهای پليس به اهميت آمادگی همگانی تاکيد کرده بود و گفت: "اين مردان دست از جان شسته اند و چيزی برای از دست دادن ندارند. آنها قبلا" آدم کشي کرده اند و باز هم ميتوانند اين کار را بکنند." تثنيه باب 7 خطر جدي تری را هشدار می د...

گوش دادن به کتاب مقدس:

خواندن: